Chriss Nyhammer Bjorøy


Chriss Nyhammer Bjorøy
Styremedlem