header_subpage

https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/

Barneidrett bestemmelser

Bestemmelsene om barneidrett er absolutte regler som skal overholdes, etterleves og håndheves. Rettighetene og bestemmelsene må sees i sammenheng.

 1. Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år.
 2. For konkurranser i barneidretten gjelder følgende:
  a) Fra det året barnet fyller 6 år kan det delta i lokale konkurranser og idrettsarrangementer, først og fremst i eget
idrettslag.
  b) Fra det året barnet fyller 11 år kan det delta i regionale konkurranser og idrettsarrangementer.
  c) Fra det året barnet fyller 11 år kan det delta i åpne idrettsarrangementer uten krav til kvalifisering i Norge, Norden og
 Nordkalotten (inkl. Barentsregionen). Barn fra disse landene/områdene kan delta på tilsvarende idrettsarrangementer
i Norge fra det året de fyller 11 år.
  d) Fra det året barnet fyller 11 år kan det benyttes resultatlister, tabeller og rangeringer i konkurranser, dersom dette er formålstjenlig.
  e) Fra det året barnet fyller 13 år kan det delta i mesterskap som NM, nordiske mesterskap, EM og VM. Dette inkluderer
 også norgescuper, nordiske cuper, verdenscuper og tilsvarende mesterskap.
 3. Det kan ikke søkes dispensasjon fra Bestemmelser om barneidrett

.
 4. Alle barn skal få premie i et idrettsarrangement dersom premiering skjer.
 5. 

Alle idrettslag som organiserer barneidrett skal oppnevne et styremedlem med ansvar for barneidretten.

Oppfølging og håndheving – Idrettsforsikring for barn
Idrettens barnerettigheter er et politisk virkemiddel for å sikre barnet som individ og aktiv idrettsutøver. Trenere, ledere, foreldre og organisasjonsledd er ansvarlig for å følge opp disse i praksis. Rettighetene bør brukes som referanse i dialogen mellom alle involverte i idrettslaget.

 Hvert særforbund har ansvar for å utdype Bestemmelser om barneidrett innenfor rammen av sin idretts egenart
og særpreg. Dette må imidlertid skje ut fra rettighetenes intensjon og innhold og slik at bestemmelsenes aldersgrenser
 overholdes. Utdypingen må skje ut fra hensynet til barnets beste.

Norsk idrett ønsker at brudd på rettighetene og bestemmelsene blir forsøkt løst gjennom informasjon og dialog i idrettslaget. Dersom dette ikke lar seg løse på det ytterste nivå i organisasjonen, skal overliggende organisasjonsledd
kontaktes. Ved spesielt grove brudd på bestemmelsene kan organisasjonsledd vurdere å anmelde forholdet iht. § 11-4 (1) bokstav a i NIFs lov – straffebelagte handlinger/unnlatelser.

Lokale og/eller regionale varianter aksepteres ikke
Det skal ikke utarbeides egne bestemmelser av lokale eller regionale deler av medlemsorganisasjonen. Bestemmelsene
 må således fremstilles i sin helhet slik de er vedtatt av Idrettstinget.

Politiattest
Alle idrettslag i Norge er pålagt å kreve inn politiattest fra alle som utfører oppgaver som innebærer et tillits- eller
  ansvarsforhold overfor mindreårige.

Barneidrettsbestemmelsene ved Norges Idrettsforbund.